Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
120,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 6
340,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 2
20,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 1
200,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 6
80,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
140,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 6
220,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 1
140,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
120,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
80,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 7
260,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 1
440,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
180,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
120,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 1
360,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 2
20,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 2
300,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 2
60,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 7
220,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 6
140,000